–едене - представл€ва полагане на подовата настилка, в зависимост от ко€то разбира се има редица особености:

* –едене на естествен паркет - за постав€не на естествен паркет е необходимо пода, върху който ще се постав€ да бъде максимално равен, гладък и сух. ¬с€ко нарушение на н€кой от тези показатели води до проблеми с паркета. Ќе бива да се забрав€ че паркетът копира пода и ще придобие формата му при нареждането или на по късен етап.

redeneЌе бива да се очаква че паркет, положен върху крива и неравна основа може да се изравни посредством циклене. Ќеравната основа е и една от основните причини за скърцането на паркета.

redene 2ќтносно влажноста - на всеки е €сно че дървото поради сво€та хигроскопичност ще поеме влага, което води до изменение на формата и размерите му, затова не бива да се бърза при постав€нето на паркета. ¬ъзможно е да се направи измерване, но не бива да се забрав€ че то отраз€ва моментното състо€ние, и е показателно за повърхността на замазката, така че то не може да бъде водещо. ќценката се прави на базата на комплекс от фактори, например: дебелина на замазката, вид на замазката, състав, време за съхнене, други влажни процеси в помещението и т.н.

јко горните услови€ са благопри€тни е добре паркета да се остави в помещението за климатизаци€. “ова време е минимум две седмици. ≈два тогава се пристъпва към полагането му.


»ма н€колко вида нареждане на паркет:

—ухо редене - паркетът се подрежда по желани€ начин директно върху пода без да се залепва по какъвто и да е начин. “ук е задължително замазката да е гладка и равна. –азчита се на плътността на сглобката нут-перо и на заклинването откъм стената.

ѕрепоръчвам заклинването да се извършва посредством монтажна п€на, за да има известна еластичност при разшир€ване и свиване на паркета при пром€на на атмосферната влажност.

Ѕих препоръчал шарка на ленти (тип дюшеме). ѕоради най-гол€мата и ремонтно-пригодност, т€ позвол€ва относително лесно изваждане или прибав€не на паркет, лесно и качествено прит€гане или отпускане.

parket 02–едене с лепене нут-перо - тук подреждането се извършва, като се постав€ лепило в самата сглобка.  акто при сухото редене, ако подът не е равен паркета ще пружинира и в един момент лепилото ще изтърве. ѕри това подреждане, откъм стената и паркета е необходимо да се остави разсто€ние 1-1.5 см за разширение.

“ова подреждане не подлежи на ремонт. –азглоб€ването е невъзможно и повредени€т участък не може да се подмени, ако разбира се паркетът е залепен качествено. “акова лепене е удачно повече за нов паркет, поради това че при стари€ не може да се осъществи добро залепване заради попадналите замърс€вани€.  “ова се отнас€ особено за паркети, обработвани с паркетин.

ѕри паркет нареден по този начин и натоварен с тежки мебели покрай стените се наблюдават скъсвани€ на лепилото и отвар€не на големи фуги в средата на помещението точно там, където е най-нежелателно да бъдат. Ќакратко не ви препоръчвам това залепване.


–едене с лепене за пода - при това редене се постав€ лепило върху пода посредством гребеновидна шпатула и върху него се подрежда паркета. “р€бва да се използват лепила които не съдържат вода (полиуретанови двукомпонентни). “е съхнат бързо и имат свойството да раздуват при съхнене, което прави възможно и залепването върху не особено равна повърхност като върху наредени€ паркет в участъците на мърдане се постав€т тежести. ≈динствено не може да се направи качествено залепване върху ронлива или нестабилна основа (има случаи в които, при нездрава замазка и при повишаване на влажноста над препоръчителната, а именно над 60% паркетът се отлеп€ заедно със замазката).

«а мен това е най-добри€т начин за полагане на паркет. »ска се само да поддържате влажност от 20-60% и може да сте сигурни че паркетът ще се държи чудесно. ўе е необходимо само циклене и лакиране през определен период от време.

parket 03–азходът на лепило за това лепене варира от 1.5-4 кг/м2, в зависимост от гладкостта и равността на замазката. Ќо във всички случаи е по-целесъобразно и по-евтино да се направи паркетът посредством това лепене, отколкото да се прави замазка, ако това не се налага поради други обсто€телства (ниво и др.). «а пренареждане на паркет това е единствени€т начин той да стане добре.

* –едене на дюшеме - протича в два етапа. ѕърво се монтира скарата, ко€то се захваща за пода посредством дюбели. „рез височината на скарата се постига желаното ниво на пода. Ќа втори€т етап се подрежда самото дюшеме, като може да се хваща с пирони или винтове, а в случаите, когато се реди дюшеме от по-твърда дървесина може да се лепи върху скарата и само при нужда се ползват винтове.


* –едене на ламиниран паркет - за ламинирани€ паркет е необходима перфектно равна и гладка замазка, за да н€ма впоследствие пружиниране на настилката. јко н€ма такава замазка (по една или друга причина), е добре да се ползва ролна подложка с максимална дебелина 0.5 мм (може и в два пласта). “ова до гол€ма степен компенсира неравни€ под.

ƒруга важна подробност е да се остав€ разсто€ние между паркета и стената от 1-1.5 см. “ова ще позволи свободно движение на паркетната плоскост, ко€то се е получила след сглоб€ване на отделните елементи. —ъщо така, е препоръчително дъски по-къси от 30% от дължината на дъската да не се ползват. » накра€ препоръчвам ви в клик системата да се постав€ преди сглоб€ване водоотблъскваща паста.


ѕренареждане на паркет - представл€ва изваждане на съществуващ паркет, почистване на основата (може да се направи и замазка) и връщане обратно на паркета. ¬ случай, че не се промен€ шарката и ако паркета бъде изваден професионално не е необходимо докупуване на нов. ѕренареждане без лепене е крайно неефективно и безсмислено. ѕърво паркетът се е изкривил спр€мо пода по н€какъв начин и след изваждане и новото му нареждане ще се наблюдава увеличено скърцане, мърдане и т.н. „аст от сглобките са се счупили или изкривили. ћонтажът без лепене ще бъде много нестабилен и последващо фугиране н€ма да издържи във времето, и при мърдането на паркетините фугата ще се отрони.

—ъветвам ви, преди да решите, че искате да пренареждате стари€ си паркет, добре да помислите какво искате да подобрите. » ако не сте склонни да го залепите за пода, по добре се откажете. ¬место това, може да се притегне - резултатът ще е същи€, както при редене без лепене и ще излезе далеч по евтино.


ciklene÷иклене с валова машина - представл€ва обработка на паркета посредством шкурка, ко€то е разположена върху вал. ѕри цикленето се редуват шкурки с различна едрина като се започва от по-едра към по-фина, до постигане на желаната гладкост.

ќбработване с такъв вид машина е основно при цикленето. ѕри него се свал€ стари€т лак и се изчистват замърс€вани€та, изравн€ват се разликите между отделните паркетини. —лед това може да се пристъпи към лакиране. ѕоради особеността на захващане на шкурката, около вала могат да се образуват по повърхноста на паркета леки вълнички, а в зависимост от шарката на подреждане на паркета при паркетините които се обработват напречно може да се наблюдават леки драскотини. “ези дефекти се отстран€ват ако се направи допълнителна обработка с дискова машина.


Ўлайфане с дискова машина - при този вид машини шкурката се закрепва върху диск и се движи кръгово,  като всички паркетини се обработват по един и същи начин. ќтново се преминава от по-едра към по-фина шкурка, обикновено за постигане на желани€ ефект се прав€т три шлайфани€. “ака обработени€т под е с по-висока гладкост и еднородна повърхност. ќт професионална гледна точка тази обработка е задължителна.


ѕрит€гане на паркет - прит€гането може да се раздели на два подвида: зат€гане на паркета, откъм стената и прит€гане чрез причукване ред по ред.

¬ първи€ случай посредством кози крак се притиска паркетът, откъм вс€ка от стените и се заклинва с клинчета и после се пръска монтажна п€на. “ова се прави в случаите когато паркетът се е разхлабил само по крайните редове. ¬ъв всички останали случаи се прилага прит€гане чрез причукване. “о е ефективно ако фугите са равномерно разположени по цели€ под. »звършва се като се причуква всеки отделен ред паркетина по паркетина и накра€ се заклинва откъм стената. ѕри тези операции паркетът обикновено се наран€ва странично в местата на причукване, освен това 100% затвар€не на фугите не е възможно, затова е желателно впоследствие да се извърши и фугиране.


‘угране - представл€ва запълване на разсто€ни€та между отделните паркетини по н€колко начина:

запълване с дървени стърготини и смола: така се постига най-близка по състав и цв€т фуга, извършва се при относително стабилни паркети. ¬ случай, че паркетът пружинира във вертикална посока е възможно отронване на част от фугите. “ози е най-разпространени€т метод за фугиране.

фугиране с готови смеси: това е аналогичен метод, но при него сместа е предварително готова и има определен цв€т и консистенци€ подобно на китовете за дърво. ќсновен недостатък е по-високата цена на сместа.

фугиране посредством акрилни силикони: прилага се основно за частично фугиране на малки участъци, издържа повече на деформации. Ќедостатъци са високата цена, ниската производителност и предварително фиксирани€т цв€т.

lakiraneЋакиране - представл€ва нанас€не на лаково покритие върху вече обработени€ паркет, с цел предпазване от замърс€ване и по-лесна подръжка. Ћакирането може да се извърши с вал€че, четка или пистолет. Ќай-често се лакира с вал€к. Ћаковете, които могат да се ползват се раздел€т основно на н€колко групи: лакове на водна основа и такива не съдържащи вода.

Ћаковете на водна основа биват едно- и дву-компонентни.
’арактеризират се с бързо съхнене и слаба миризма. ѕо отношение на лъскавината са предимно матови и полуматови. ѕоради ниската си гъстота, за постигане на достатъчно дебел слой е необходимо нанас€не на повече от три ръце, аз препоръчвам четири-пет лакирани€ с такъв лак. ≈два тогава може да се разчита на дълготрайност на покритието.

Ћаковете, които не са на водна основа се дел€т основно на едно-компонентни и дву-компонентни.
ѕървите се характерезират с бавно съхнене, по-слаба миризма и по-ниска твърдост. “е са относително гъсти и е необходимо леко разреждане при нанасането им. „есто като забележка остават леки мехурчета по повърхността.

ƒву-компонентните лакове са по-често използваните. “е най-често са на полиуретанова основа. ѕри т€х съхненето е по-добро, н€кои позвол€ват нанас€не на две и повече ръце за един ден, но за сметка на това миризмата при т€х е по-силна. ¬арират от гланц до мат. ∆елателно е от лакирането да минат поне три дни преди да се ползва помещението.

“р€бва да се знае че н€ма лакове, които да не се надраскат при въздействие с твърди предмети, затова тр€бва да не се ходи с външни обувки, при преместване на мебели те тр€бва да са обезопасени с подход€щи меки подложки, при почистване да се ползват меки накрайници и т.н.


√рундове - преди лакирането е добре да се ползва грунд, с което се постигат н€колко неща: запълване на порите на дървото, възпреп€тстване на неравномерното попиване на лака, по-гладка повърхност при нанас€не на лаковото покритие.


ќмасл€ване - вместо лак се ползват масла при които ефекта е като нелакирана (необработена) дървесина.  “този метод на защита е по-краткотраен и е необходимо ежегодно прелакиране с масло за подхранване на покритието.

—амата процедура се извършва по следни€ начин: след изцикл€не на паркета и почистване, се нанас€ маслото посредством вал€че, четка, гъба или по друг начин.  »зчаква се известно време и повърхността се обработва с дискова машина с кече или памучна кърпа, с което се постига от една страна втриване на маслото в пода, и от друга страна отнемане на излишъка от масло така че повърхноста да стане еднородна.


pervaziћонтаж на первази - в зависимост от типа на перваза може да се монтират с пирони за пода или стената, с винтове, със силикон, с клипси или в комбинаци€ от крепежни елементи в зависимост от ситуаци€та. Ѕих ви препоръчал за дървен под да се постав€т дървени первази от съответни€ материал. ƒобре е при избора на перваз да се съобразите с разсто€нието между паркета и стената и начина на монтаж.

 

ќтпускане на паркет - налага се в случаите, когато паркетът се подуе поради повишаване на атмосферната влажност или при наводнение. Ќеобходимо е да се направи в кратки срокове след надуването на паркета - не повече от 5 дни, защото в противен случай може да останат трайни деформации по отделните паркетини. ќтпускането на паркета се извършва като се изваждат редове в зависимост от шарката. ÷елта е паркетът да спадне на зем€та. “ака извадени€ паркет се остав€ да съхне за 40-60 дни, като се осигур€ва проветрение. —лед изсъхване на паркета той се подрежда отново, като винаги остават остатъчни деформации. ѕоради това е желателно да се залепи за пода, за да се получи качествен резултат. ѕосле се налага циклене фугиране и т.н.